LA LINDE, 2-2014
 
El Estrato Impertinente:
 
 
 
LA “IMPERTINENT”
ALQUERIA DE MACANA
 
(Foios -València, * s. XV-† s. XXI)
 
 
Francesc-Xavier Duarte Martínez, arqueólogo
 

 

antigua

Abans/antes

 ex 1

Després/después

 

 


L’alqueria anomenada de Macana fou construïda en algun moment de la segona meitat del segle XV… i desaparegué, definitivament, el desembre de 2013. Çò és, 13 anys de l’aprovació de la primera Llei del Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1997) i 29 després de l’aprovació de la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol… i durant la redacció del Catàleg de Béns i Espais Protegits del nou Pla General d’Ordenació Urbana de Foios, València.   La alquería llamada de Macana se construyó en algún momento de la segunda mitad del siglo XV… y desapareció, definitivamente, en diciembre de 2013. Es decir, 13 años después de la aprobación de la primera Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/1997) y 29 después de la aprobación de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español… y durante la redacción del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Foios, Valencia. 

 

  
 
Macana 5 Part de l’Alqueria de Macana, abril 2013/Parte de la Alquería de Macana, abril 2013
 
  
Es tractava d’un conjunt arquitectònic format per tres cossos de fàbrica. El cos de fàbrica o mòdul prèviament enderrocat l’any anterior (2012), tenia trets arquitectòniques típiques del  segle XVIII. Sembla que amenaçava ruïna! Dels altres dos mòduls que varen quedar dempeus, els ara enderrocats, un d’ells lluïa característiques constructives medievals.
  Se trataba de un conjunto arquitectónico formado por tres cuerpos de fábrica. El cuerpo de fábrica o módulo previamente derribado el año anterior  (2012) tenía rasgos arquitectónicos típicos del siglo XVIII. ¡Parece que amenazaba ruina! De los otros dos módulos que quedaban en pie, los que ahora se han derribado, uno de ellos presentaba características constructivas medievales.
 
   
Macana 1
Paret d’obra de tàpia medieval/pared de obra de tapia medieval  
 
Macana 2Restes de murs del segle XV/restos de muros del siglo XV
 

De la seua importància ens havíem fer ressò allà per l’any 2003 a una publicació pagada pel propi consistori municipal, però, malauradament, sembla que cap dels reponsables municipals d’aleshores i d’ara s’havia llegit aquest llibre d’historia local on a les pàgines 150 i 151, acompanyat de quatre fotos de l’alqueria podem llegir, després de la descripció del conjunt arquitectònic i referint-se a la mateixa «…la cronologia més antiga de tots els edificis del Foios actual».

 
 
 


  De su importancia nos habíamos hecho eco allá por el año 2003 en una publicación pagada por el propio consistorio municipal, pero, desgraciadamente, parece que ninguno de los responsables municipales de entonces, ni los de ahora, se habían leído el libro de história local en el que en las páginas 150 y 151, acompañado de cuatro fotos de la alquería, podíamos leer, después de una descripción del conjunto arquitectónico y refiriéndose a la misma «…la cronología es la  más antigua de todos los edificios del Foios actual».
Moltes vegades he sentit que açò és molt important per la seua grandària, pel seu estat de conservació, per la seua singularitat o, l’argument més habitual, la seua antiguitat. Doncs 600 anys no foren prous per respectar-la, condicionar-la i gaudir-la.
  Muchas veces he oído que eso es muy importante por su tamaño, por su estado de conservación, por su singularidad o, el argumento más habitual, por su antigüedad. Sin embargo, 600 años no fueron suficientes para respetarla, acondicionarla y disfrutarla.
Per altra banda, i aquest és un altre aspecte sobre el que cal reflexionar, sembla que el llibre, deu anys després de la seua publicació, no havia estat interioritzat pels foiers. Tampoc estava recollit en cap catàleg que poguera possibilitar la seua protecció. El seu interès no havia transcendit del món acadèmic… Un altre èxit de la “corretja de distribució” entre la ciència històrica i la societat!
  Por otra parte, y este es otro aspecto sobre el que sería necesario reflexionar, parece que el libro, diez años después de su publicación, no había sido interiorizado por los propios vecinos de Foios. Tampoco estaba contemplado en ningún catálogo que posibilitara su protección. Su interés no había trascendido del mundo académico… ¡Otro éxito de la «correa de distribución» entre ciencia histórica y sociedad!
  
 
Macana 4
Restes del paviment modernista d’una de les parts enderrocades a l’any 2012/
Restos del pavimento modernista de una de las partes derribadas en el año 2012.
 
   
ex 2
L’espai abans ocupat per l’alqueria/El espacio que antes ocupaba la alquería.
 
 
ex 3
ex 4
 
 
ex 5
Única resta que es manté (de moment) de l’alqueria/
Único resto que se mantiene (de momento) de la alquería. 
 
ex 6És sarcasme?/¿es sarcasmo?
 
 
 
Podreu saber un poc més a:
SOLER, A. FRECHINA, J.-V., SALES, V, MANGUE, I. i ALGARRA, V. 2003: El patrimoni paisatgístic de Foios. Ajuntament de Foios