LA LINDE, 2-2014

Resultados

LUR-ZANPATU HORMEZKO EGITURAK.

Hondakinen kokapena, Nafarroako erret Gazteluetan, egungo Errioxa eta Nafarroako Erriberan.

 

RAMMED-EARTH WALLS STRUCTURES. Location of remains in the royal castles of Navarre, in current Rioja an Ribera of Navarre.

 

ESTRUCTURAS DE TAPIAL. Localización de restos en los castillos reales de Navarra, en la actual Rioja y la Ribera de Navarra.

  

BEGOÑA YUGUERO SUSO & MIKEL ENPARANTZA AGIRRE. ARQUITECTOS

foto1


 

Argazki erreportaia txiki honetan ezagutarazi nahi dugu, X eta XIII mendeen arteko gaztelu horietako lur-zanpatu hormen egituren egoera. Lana zera izan da, dokumentatu, kokatu, ibili, identifikatu, neurtu, irakurri eta argazkiak atera. Dokumentazioa oso ugaria da lur-zanpatuko hormen datuei dagokionean, Nafarroako erresumako hegoaldeko eremuan. Horrela, Nafarroako Cambra de Comptos-en (Kontuen Ganberan) erreferentzia etengabea egiten zaio eraikuntza sistema honi. Adibidez. Estaca-ko gazteluan burututako konponketetan, Nafar erromantzean esaten duenez, por labor feyta en el castieyllo de L’Estaca: 1362 urtea.

Item, derrocar el muro que tiene la torraza ata el cabo del dicho castieyllo enta l’alzunia, et fragoar de nuevo de piedra, de II coudos de luengo et III coudos en alto, et sobre cimiento fazer III tapias, et sobre el cerquo que era sobre este portieyllo fazer de TAPIA (LUR-ZANPATU HORMA) III tapias en alto et VI tapias en luengo et asentar en este muro VIII cabeças de vigas et XL cabrios. (Reg. 106, fol. 19 rv).

Testu honetan ikusten dugu tapia (lur-zanpatu horma) azaltzen dela bai eraikuntza sistema gisa, eta bai neurri gisa. Tapia bat, hots lur-zanpatuz eraikitako horma bat, hainbat tapia-takoa altueran edo luzeran. Hau errepikatzen da estudiatu ditugun gaztelu guztietan. Gainera, autore diferenteek hitz egiten dute lur-zanpatu hormei buruz eremu hauetan, eraikuntza sistema honen eboluzioari buruz ere. Gaztelu gehienek pairatzen duten ahanztura eta abandonatze errealitateak ordea, zalantzan jartzen du egitura horien kontserbazioa. Horregatik, erabaki genuen adierazgarrienak banan bana ibiltzea, beraien benetako egoera ziurtatzeko. Funtsean Ebro Ibarrera eta aldamenekotara mugatu gara, hala nola Arga, Zidakos, Jubera, Leza eta Iregua. Kontserbazio egoera oro har nahiko penagarria da. Eta bai, aurkitu ditugu mota diferentetako lur-zanpatu egiturak. Batez ere lurrez eta harlandugabez egindako lur-zanpatu hormak. Azkenik, esango dugu kuriositate gisa, Errioxan, Nafarroa Garaian ez bezala, gaztelu guztiak seinalizatuta daudela, eta informazio mota oroz hornituak.

In this small photographic report we want to present the state of the rammed-earth wall structures in these castles from the X to the XIII century. The work has been to document, locate, travel, identify, measure, read, and take pictures of them. The documentation is very rich in data on the rammed-earth walls, in the southern area of the Kingdom of Navarre. Thus, in the register of the Cambra de Comptos (Chamber of Accounts) of Navarre they constantly refer to this construction system. As an example, in the reparations carried out in the Castle of Estaca, as they say in Navarrese romance language, por labor feyta en el castieyllo de L’Estaca: Year 1362.

Item, derrocar el muro que tiene la torraza ata el cabo del dicho castieyllo enta l’alzunia, et fragoar de nuevo de piedra, de II coudos de luengo et III coudos en alto, et sobre cimiento fazer III tapias, et sobre el cerquo que era sobre este portieyllo fazer de TAPIA (LUR-ZANPATU HORMA) III tapias en alto et VI tapias en luengo et asentar en este muro VIII cabeças de vigas et XL cabrios. (Reg. 106, fol. 19 rv).

In this text we see that TAPIA appears as a construction system or as a measurement. A tapia, i.e. a rammed-earth wall, of so many tapias high or long. This is repeated in the documentation of the various castles we have studied. In addition, several authors talk on rammed-earth walls in these areas, including the evolution of this construction system. However, the reality of oblivion and neglect suffered by most of the castles, casts doubt on the preservation of such structures. Therefore, we decided to travel the most representative, one by one, to certificate the actual state. Fundamentally we have limited to the Ebro Valley and adjacent as Arga, Cidacos, Jubera, Leza and Iregua. The state of preservation is in general quite unfortunate. And indeed, we have found rammed-earth walls of different types. Fundamentally made of earth, and made of stonework. Finally, we say as a curiosity that in Rioja, unlike in the Upper Navarre, all castles are marked, and provided with all kinds of information.

En este pequeño reportaje fotográfico queremos dar a conocer el estado de las estructuras de tapial en dichos castillos de entre el siglo X al XIII. El trabajo ha consistido en documentar, localizar, recorrer, identificar, medir, leer, y fotografiarlos. La documentación es muy pródiga en datos sobre muros de tapial, en el área meridional del reino de Navarra. Así, en el registro de la Cambra de Comptos de Navarra se hace constante referencia a este sistema constructivo. Como por ejemplo en las reparaciones llevadas a cabo en el Castillo de la Estaca, como dice en romance navarro, por labor feyta en el castieyllo de L’Estaca: Año 1362.

Item, derrocar el muro que tiene la torraza ata el cabo del dicho castieyllo enta l’alzunia, et fragoar de nuevo de piedra, de II coudos de luengo et III coudos en alto, et sobre cimiento fazer III tapias, et sobre el cerquo que era sobre este portieyllo fazer de TAPIA (LUR-ZANPATU HORMA) III tapias en alto et VI tapias en luengo et asentar en este muro VIII cabeças de vigas et XL cabrios. (Reg. 106, fol. 19 rv).

En este texto vemos que aparece tapia bien como sistema constructivo, bien como una medida. Una tapia, es decir, un muro construido con tapial, de tantas tapias de alto o de largo. Esto se repite en la documentación de los diferentes castillos que hemos estudiado. Además, diversos autores hablan sobre el tapial en estas zonas, incluso sobre la evolución de este sistema constructivo. Sin embargo, la realidad de olvido y abandono que sufren la mayoría de castillos, pone en duda la conservación de dichas estructuras. Por eso, nos decidimos a recorrer los más representativos uno por uno, para certificar el estado real de los mismos. Fundamentalmente nos hemos circunscrito al valle del Ebro y adyacentes, como Arga, Cidacos, Jubera, Leza e Iregua. El estado de conservación es en general bastante lamentable. Y efectivamente, hemos encontrado estructuras de tapial de diferente tipo. Fundamentalmente de tapial de tierra y de mampostería. Por último, diremos como curiosidad que en la Rioja, a diferencia de la Alta Navarra, todos los castillos están señalizados, y provistos de todo tipo de información.

 03 Gazteluen mapa Zuzendua Model 1

 

NAFARROAKO ERRET GAZTELUAK,
EGUNGO ERRIOXA ETA NAFARROAKO ERRIBERAN

Gazteluak geografikoki bildu ditugu bost multzo osatuz.

  -Bardeetako gazteluak (Valtierra, Arguedas eta Peñaflor)
  -Ebro Ibarrekoak (Tutera, Cortes eta Ablitas)
  Arga-Aragoi Ibarretakoak (Peralta, Marcilla eta Milagro)
  Cidacos Ibarrekoak (Autol, Arnedo, Arnedillo eta Enciso)
  Iregua-Leza-Ocón Ibarretakoak (Clavijo, Jubera eta Ocón)

THE ROYAL CASTLES OF NAVARRE,
IN CURRENT RIOJA AND RIBERA OF NAVARRE.

We have grouped the castles geographically, creating five groups.

  -Castles from the Bardenas (Valtierra, Arguedas and Peñaflor)
  -Ebro valley (Tutera, Cortes and Ablitas)
  -Arga-Aragón valleys (Peralta, Marcilla and Milagro)
  -Cidacos valley (Autol, Arnedo, Arnedillo and Enciso)
  -Iregua-Leza-Ocón valleys (Clavijo, Jubera and Ocón)

CASTILLOS REALES DE NAVARRA,
EN LA ACTUAL RIOJA Y LA RIBERA DE NAVARRA.

Hemos agrupado los castillos geográficamente, creando cinco grupos.

  -Castillos de las Bardenas (Valtierra, Arguedas y Peñaflor)
  -Valle del Ebro (Tudela, Cortes y Ablitas)
  -Valles del Arga-Aragón (Peralta, Marcilla y Milagro)
  -Valle del Cidacos (Autol, Arnedo, Arnedillo y Enciso)
  -Valles del Iregua-Leza-Ocón (Clavijo, Jubera y Ocón)

 


BARDEAK / THE BARDENAS / LAS BARDENAS

  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: PEÑAFLOR
  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: ARGUEDAS
  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: VALTIERRA

bardenas 

05 BARDEAK

 

GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: PEÑAFLOR

montaje penaflor  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Arguedas
IBARRA / VALLEY / VALLE: Ebro (Bardeak) / Ebro The Bardenas) / Ebro (Bardenas)
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Nafarroa Garaia / Upper Navarre / Alta Navarra
DATA / DATE / FECHA: XIII m. / XIII c. / s. XIII

ERAIKUNTZA: Zutik diraute harresien hondakinak, zisternarenak, harresiko dorreenak, eta dorre nagusiaren parte handi bat. Lur-zanpatu hormaz egindako eraikina da. Lur-zanpatuzkoak dira, bai harresiak, eta bai dorre nagusia. Azken hau, tamaina ertaineko harlanduskaz egindako oinarri tronkopiramidal baten gainean dago, lokatzez lotua dagoena. Ezin hobeki ikus daitezke, kofratuaren moldeen markak, eta orratzen zuloak. Dorreko hormaren barnean beha ditzakegu zurezko errefortzu habeak.

CONSTRUCTION: They are still standing the remains of ramparts, cistern, towers of ramparts, and large part of the keep or main tower. It is a rammed-earth wall building. They are rammed earth, both the ramparts and the walls of the main tower. The latter sits on a troncopyramidal basis of medium size rough ashlar, joined with mud. They are perfectly visible, the marks of the molds of the formwork, and the holes of the wooden transverse ties. Reinforcing beams are observed inside the walls of the keep or main tower.

CONSTRUCCIÓN: Permanecen en pie restos de murallas, del aljibe, de torres de muralla, y gran parte de la torre principal. Es una construcción de tapia. Son de tierra apisonada, tanto las murallas como los muros de la torre principal. Ésta última se halla sobre un zócalo troncopiramidal de sillarejo de tamaño medio, unido con barro. Son perfectamente visibles, las marcas de las cajas del tapial, y los orificios de las agujas. Se observan las vigas de refuerzo en el interior de muros de la torre principal.

 

   
{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/pflor{/gallery}
DORREA / TOWER / TORRE: VALTIERRA (LA TORRAZA)

montaje valtierra  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Valtierra
IBARRA / VALLEY / VALLE: Ebro (Bardeak) / Ebro The Bardenas) / Ebro (Bardenas)
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Nafarroa Garaia / Upper Navarre / Alta Navarra
DATA / DATE / FECHA: IX-X m. / IX-X c. / s. IX-X

 

ERAIKUNTZA: Soilik geratzen dira zutik, hiriko harresi defentsibotakoa izan zitekeen dorre baten horma bat, eta beste biren hondakinak. Lur-zanpatu hormaz egindako eraikin bat da, ongi eskuairaturiko harlandu handiz egindako oinarri baten gainean. Agregakin kontzentrazio handiagoa atzematen da lau izkinetan, horman integratuta dauden zutabeak eratuz. Hormen barnean zurezko piezak kontserbatzen dira errefortzu gisa, eta ate eta leihoburu gisa. Garbi ikus daitezke kofratuen moldeen markak eta orratzen zuloak.

CONSTRUCTION: Only one wall left standing, and the remains of other two, belonging to a tower that could be part of the defensive walls of the town. It is a rammed-earth wall building on a basis made of large and well squared ashlars. Can be seen a higher concentration of aggregates in the four corners, forming pillars embedded in the wall. Wooden pieces are preserved inside the walls as reinforcement, and also as lintels. We can see clearly the marks of the molds of the formwork, and the holes of the wooden traverse ties.

CONSTRUCCIÓN: Solamente quedan en pie, una pared y restos de otras dos de una torre que podría haber formado parte de las murallas defensivas de la villa. Es una construcción de tapia, con muros de tierra apisonada sobre un basamento de grandes sillares bien escuadrados. Se aprecia una mayor concentración de áridos en las cuatro esquinas formando pilares integrados en el muro. Se conservan piezas de madera dentro de los muros a modo de refuerzo, y también como dinteles. Pueden verse claramente marcas de los tapiales y orificios de las agujas.

   

 

{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Valtierra{/gallery}


 

EBRO

GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: TUDELA

GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: ABLITAS

GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: CORTES

ebro

31 EBRO

GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: TUDELA

montaje tudela  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Tudela
IBARRA / VALLEY / VALLE :Ebro
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Nafarroa Garaia / Upper Navarre / Alta Navarra
DATA / DATE / FECHA: IX-X m. / IX-X c. / s. IX-X

 

ERAIKUNTZA: Harresien, etxebizitzen, eta dorre nagusiaren hondakinak irauten dute. Geratzen dena harlandu, harlanduska edo harlandugabekoa da. Baina indusketa arkeologikoetan bai azaldu ziren lur-zanpatu hormez egindako egiturak. Argazkian erakusten ditugu ur instalazio batzuk non atzeman daitekeen, lur-zanpatu hormez egindako urtegi bat. Bestalde, azaldu zen ere lur-zanpatu hormez egindako dorre bat hiriko subzoruan burutu ziren indusketetan.

CONSTRUCTION: There are remains of ramparts, dwellings, and part of the keep or main tower. What remains is ashlar, rough ashlar or stone masonry. However, in the archaeological excavations appeared rammed-earth wall structures. In the picture we show water facilities where we can see a reservoir which walls are made of rammed-earth. On the other hand, a tower of rammed-earth wall appeared in the excavations carried out in the subsoil of the town.

CONSTRUCCIÓN: Quedan restos de murallas, viviendas y parte de la torre mayor. Lo que permanece es de sillería, sillarejo o mampostería. Sin embargo en las excavaciones arqueológicas sí que aparecen estructuras de tapia. En la foto mostramos unas instalaciones de agua donde puede apreciarse un depósito de muros realizados con tapial. Por otra parte también apareció un torreón de tapia en las excavaciones realizadas en el subsuelo de la villa.

   
 {gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Tudela{/gallery}
GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: ABLITAS

montaje ablitas  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO :Ablitas
IBARRA / VALLEY / VALLE: Ebro
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Nafarroa Garaia / Upper Navarre / Alta Navarra
DATA / DATE / FECHA: XIII m. / XIII c. / s. XIII

 

ERAIKUNTZA: Dorre nagusia, zisterna, eta lurrazpiko patio baten hondakinak geratzen dira. Dorretik geratzen dena oinarri zirkular bat da, eta harlanduz estalia dago, bai kanpoan eta bai barnean, non kolumna zentral batean bermatzen den ganga bat eratzen duen. Halere, dokumentazioak dio lur-zanpatu horma zela, eta autore batzuk diote hormaren muina oraindik lur trinkotuzkoa dela. Litekeena da egun ikusten dugun harrizko dorrea lur-zanpatuzko dorre baten oinarria izatea, baina oraingoz hipotesi huts gisa geratzen da.

CONSTRUCTION: There are remains of the keep or main tower, the cistern and an underground courtyard. The remaining part of the tower is a circular basis, and is covered by ashlars both outside and inside, where it forms a vault that rest on a central column. However, the documentation says that it was rammed-earth wall, and some authors say that the core of the wall is still made of compacted earth. It could be that the tower of stone we see nowadays was the basis of a tower made of rammed-earth walls, but for now it is as a mere hypothesis.

CONSTRUCCIÓN: Quedan restos de la torre mayor, del aljibe y de un patio subterráneo. La parte que se conserva de la torre es una base circular, y está recubierta de sillería, tanto en el exterior como en el interior, en el que se forma una bóveda apoyada en una columna central. Sin embargo la documentación dice que era de tapia, y algunos autores dicen que el núcleo todavía es de tierra compactada. Podría ser que la torre de piedra que vemos hoy fuera la base de una torre de tapia de tierra, pero por ahora queda a modo de mera hipótesis.

   
{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Ablitas{/gallery}
GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: CORTES

montaje cortes  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Cortes
IBARRA / VALLEY / VALLE: Ebro
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Nafarroa Garaia / Upper Navarre / Alta Navarra
DATA / DATE / FECHA: XIII m. / XIII c. / s. XIII

 

ERAIKUNTZA: Egoera onean kontserbatzen dira barrutia eta dorre nagusia, azken hau oso transformatua badago ere. Itxuraz, jatorrian dorreko hormak lur-zanpatuzkoak ziren. Dokumentazioak dio hormak lur-zanpatu eta zurezkoak zirela, mazoneria zimentazio gainean, hau da harlandugabeko oinarri baten gainean. Egun lur-zanpatuzko horma harrizko estaldura batek ezkutatzen du.

CONSTRUCTION: They are well preserved both the enclosure and the main tower, although the latter is very transformed. Apparently in the origin the walls if the tower were made of rammed-earth. The documentation says that the walls are rammed-earth and timber on mazoneria foundations, ie on a stone masonry basis. Nowadays the rammed-earth wall is hidden by a stone cladding.

CONSTRUCCIÓN: Se conserva en buen estado el recinto y la torre mayor del castillo, aunque está muy transformada. Al parecer en el origen los muros de la torre eran de tapia. La documentación dice que se trata de paredes de tapia y madera sobre cimientos de mazoneria, es decir sobre una base de mampostería. Hoy en día el muro de tapial está oculto por un recubrimiento de piedra.

   

{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Cortes{/gallery}


ARGA-ARAGON 

  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: MILAGRO
  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: MARCILLA
  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: PERALTA

arga 

43 ARGA-ARAGOI

GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: MILAGRO

montajeMilagro  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Milagro
IBARRA / VALLEY / VALLE: Arga-Aragón
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Nafarroa Garaia / Upper Navarre / Alta Navarra
DATA / DATE / FECHA: XIII m. / XIII c. / s. XIII

 

ERAIKUNTZA: Zutik diraute dorre nagusiaren parte bat, horma bat, eta zisterna. Bi eraikinak lur-zanpatu hormakoak dira, zuzenean haitzaren gainean. Ikus daitezke kofratuen moldeen ilarak. Ikus daiteke ere zurezko habe baten hondakinak horman. Zisternaren horman antzeman dezakegu errekarriz egindako berdinlerro bat.

CONSTRUCTION: Remain standing up a part of the keep or main tower, a wall, and the cistern. Both are rammed-earth wall buildings, and rest straight on the rock. They are visible the courses of the molds of the formwork. We can also see the remains of a wooden beam in the wall. In the wall of the cistern we can see a row of pebbles.

CONSTRUCCIÓN: Resisten en pie parte de la torre mayor, un muro, y el aljibe. Ambas son construcciones de tapia de tierra apisonada, apoyada directamente encima de la roca. Son visibles las hiladas de las cajas. Puede verse también un resto de viga de madera en el muro. En el muro del aljibe podemos apreciar una verdugada de cantos rodados.

   
{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Milagro{/gallery}
GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: MARCILLA

montajeMarcilla  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Marcilla
IBARRA / VALLEY / VALLE: Arga-Aragón
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Nafarroa Garaia / Upper Navarre / Alta Navarra
DATA / DATE / FECHA: XV m. / XV c. / s. XV

 

ERAIKUNTZA: Egungo gaztelua, zirkunstantzia ezohikoengatik, hobekien kontserbatu denetako adibidea dugu, eraispenetik salbatu bait zen. Adreiluzko hormez egindako koadrangelua da, izkinetan dorreak dituelarik, eta harlanduzko oinarri handi batean jazarria. Halaere, badakigu lurreko solairuan lur-zanpatu mazizo bat dagoela eskarparekin korrespondentzian.

CONSTRUCTION: The current castle is one of the best preserved examples by exceptional circumstances, because it is spared from demolition. It is a quadrilateral of walls made of bricks, with towers in the corners and it rests on a large basis of ashlars. However, we know that in the ground floor there is a rammed-earth mass in correspondence with the scarp.

CONSTRUCCIÓN: El castillo actual es uno de los ejemplos mejor conservados por circunstancias excepcionales, ya que se salvó de la demolición. Es un cuadrilátero de muros de ladrillo con torres en las esquinas que descansa sobre un gran zócalo de sillería. Sin embargo, en planta baja sabemos que existe un macizo de tapial en correspondencia con el alambor.

   
{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Marcilla{/gallery}
GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: PERALTA

montajePeralta  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Peralta
IBARRA / VALLEY / VALLE: Arga-Aragón
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Nafarroa Garaia / Upper Navarre / Alta Navarra
DATA / DATE / FECHA: X m. / X c. / s. X

 

ERAIKUNTZA: Harresi eta dorre nagusiaren oinarriaren hondakinak geratzen dira. Bi egiturak lur-zanpatu hormez eginak dira, agregakinekin. Harresia zuzenean haitzean ezartzen da, eta dorrearen oinarria harlandugabezkoa da, izkina borobilduekin, eta hortik gora abiatuko ziren lur-zanpatu hormak. Argi atzeman daitezke kofratuen moldeen markak eta orratzen zuloak.

CONSTRUCTION: There are remains of the rampart and the basis of the keep or main tower. Both structures are rammed-earth walls, with aggregates. The rampart rests straight on the rock, and the basis of the tower is stone masonry, with rounded corners, from where rammed-earth walls rose up. We can see clearly the marks of the molds of the formwork, and the holes of the wooden transverse ties.

CONSTRUCCIÓN: Quedan restos de muralla y la base de la torre mayor. Ambas construcciones son de tapia de tierra apisonada, con áridos. La muralla se apoya directamente en la roca, y la base de la torre es de mampostería, con las esquinas redondeadas, desde donde partirían los muros de tapia. Pueden apreciarse claramente las marcas de los tapiales y los orificios de las agujas.

   

 

{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Peralta{/gallery}

 


 

CIDACOS 

  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: AUTOL
  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: ARNEDO
  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: ARNEDILLO
  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: ENCISO

cidacos 

58 CIDACOS

GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: AUTOL

montajeAutol  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Autol
IBARRA / VALLEY / VALLE: Cidacos
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Errioxa / La Rioja / La Rioja
DATA / DATE / FECHA: XI m. / XI c. / s. XI

 

ERAIKUNTZA: Soilik geratzen dira dorre nagusiaren hondakinak, eta kontserbatzen ditu bi horma, eta beste baten parte bat. Hormak harlandugabez egindako lur-zanpatu hormez eraikita daude, hurbileko sakanetatik erauzitako harriz eginak, eta hauek zuzenean haitz gainean bermatzen den nibelazio geruza baten gainean ezartzen dira. Argi atzematen dira orratzen zuloak.

CONSTRUCTION: There are only remains of the keep or main tower that preserves two walls, and a part of another one. The walls are built with rammed-earth with stone masonry, carried out with stones extracted from the nearby gullies, which are upon a levelling layer that rest straight on the rock. We can see clearly the holes of the wooden ties.

CONSTRUCCIÓN: Únicamente nos quedan restos de la torre mayor que conserva dos paredes, y parte de otra. Los muros están construidos en tapial de mampostería realizado con piedras extraídas de los barrancos próximos, que se asientan en una capa de nivelación que apoya directamente sobre la roca. Se aprecian claramente los orificios de las agujas.

   
{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Autol{/gallery}
GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: ARNEDO

montajeArnedo  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Arnedo
IBARRA / VALLEY / VALLE: Cidacos
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Errioxa / La Rioja / La Rioja
DATA / DATE / FECHA: IX m. / IX c. / s. IX

 

ERAIKUNTZA: Oraindik ere geratzen dira gazteluaren hondakin inportanteak. Bi harresi barruti, dorre poligonal bat, dorre zirkular bat, eta dorre nagusi koadrangular bat izan zitekeena. Hormak lur-zanpatuzkoak dira, eta zuzenean haitzean bermatzen dira. Horietan argi ikusten dira, kofratuaren moldeen ilarak, harlandugabeekin egindako berdinlerroez markaturik, eta orratzen zuloak. Ohartarazi behar da kofratu kurboak erabiltzen zituztela horma kurboentzat.

CONSTRUCTION: There are still significant remains of the castle. Two enclosure of ramparts, a polygonal tower, a circular tower, and what could be part of the quadrangular keep or main tower. The walls are made of rammed-earth that rest straight on the rock. We can clearly observe in the walls, the courses of the formwork molds, marked by the lines of masonry stones, and the holes of the wooden transverse ties. It should be noted that they used curve molds for curve walls.

CONSTRUCCIÓN: Todavía quedan restos importantes del castillo. Dos recintos de murallas, una torre poligonal, una torre circular, y lo que podría ser parte de la torre mayor cuadrangular. Los muros son de tapia de mampostería que apoya directamente sobre la roca. En ellos se observan claramente, las hiladas de las cajas marcadas con verdugadas de mampuestos, y los orificios de las agujas. Cabe notar que utilizaban encofrados curvos para los muros curvos.

   
{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Arnedo{/gallery}
GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: ARNEDILLO

montajeArnedillo  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Arnedillo
IBARRA / VALLEY / VALLE: Cidacos
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Errioxa / La Rioja / La Rioja
DATA / DATE / FECHA: X m. / X c. / s. X

 

ERAIKUNTZA: Gazteluko harresi bat geratzen da zutik, eta bertara atxikia dorre bat, eta azken honi berriki izkina bat berriki erori zaio. Bere hormak harlandugabez egindako lur-zanpatuz burututa daude, eta bi gezileiho ditu fatxadako. Hormen barnean ikus daitezke errefortzu habeak. Fatxadetako batean kontserbatzen du leiho bat habe zuloekin non kokatuko zen zurezko hurda edo kadaltso bat atea babesten zuena.

CONSTRUCTION: A rampart of the castle still is standing, and attached there is a tower, and one of the corners of the latter has fallen recently. Its walls are carried out with rammed-earth with stone masonry, and it has two loopholes each façade. Inside the walls we can see reinforcing wooden beams. In one of the façades it is preserved the remains of a wooden hoarding that protected the door.

CONSTRUCCIÓN: Del castillo queda en pie una muralla, y adosada a la misma hay una torre a la que recientemente se le ha desprendido una esquina. Sus muros están realizados en tapia de mampostería, con dos saeteras por fachada. En su interior se hallan visibles vigas de madera de refuerzo. En una de las fachadas se conserva una ventana con restos de mechinales que alojarían un cadalso de madera que protegía la puerta.

   
{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Arnedillo{/gallery}
GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: ENCISO

montajeEnciso  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Enciso
IBARRA / VALLEY / VALLE: Cidacos
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Errioxa / La Rioja / La Rioja
DATA / DATE / FECHA: X m. / X c. / s. X

 

ERAIKUNTZA: Geratzen diren hondakinak dira, harresia, dorre atxiki koadrangular bat, beste dorre atxiki zirkular bat, eta azkenik, dorre nagusiaren parte bat. Harresi eta dorreen oinarria harlandugabezkoa da, eta horren gainean agregakinez egindako lur-zanpatuko horma altxatzen da. Dorre nagusia oso transformatuagoa dago, eta harlanduskazko parteak ditu. Argi atzeman daitezke ilaren markak, eta orratzen zuloak.

CONSTRUCTION: There are remains of the rampart, a quadrangular attached tower, another circular attached tower, and finally a part of the keep or main tower. The basis of the rampart and the towers is stone masonry, and upon this basis it rests the rammed-earth wall with aggregates. The main tower is more transformed, and has a part of rough ashlar. We can clearly see the marks of the courses, and holes of the wooden transverse ties.

CONSTRUCCIÓN:Quedan restos de muralla, una torre adosada cuadrangular, otra torre adosada circular, y por último, parte de la torre mayor. La base de las murallas y de las torres es de mampostería, y sobre la misma se alza la tapia de tierra apisonada con áridos. La torre mayor está más transformada, y tiene partes de sillarejo. Pueden apreciarse claramente las marcas de las hiladas, y los orificios de las agujas.

   

 

{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Enciso{/gallery}


 

IREGUA-LEZA-OCON 

  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: CLAVIJO
  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: JUBERA
  GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: OCÓN

iregua  

78 IREGUA-LEZA-OCON

 

GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: CLAVIJO

montajeClavijo  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Enciso
IBARRA / VALLEY / VALLE: Leza eta Iregua ibaiartean / Interfluve of Leza and Iregua / Interfluvio del Leza e Iregua
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Errioxa / La Rioja / La Rioja
DATA / DATE / FECHA: XI m. / XI c. / s. XI

 

ERAIKUNTZA: Harresi handi baten hondakinak ditugu, atxikita dituen dorre semieliptikoekin, barruti bat dorre nagusiaren hondakinekin, eta haitzean zizelkatutako zisterna bat. Multzo guztia harlandugabezko lur-zanpatu hormez eraikia dago, eta orratzen zuloak atzematen ez badira ere, atzematen dira kofratuaren moldeen ilarak. Hormen barnean habeen hondakinak daude, horma horiek txarrantxatzeko erabiliak. Ez dugu frogarik, barrutira sartzeko ferra erako atea, berriki egin den errestaurazio baten aurretik zegoenik.

CONSTRUCTION: We have the remains of a large rampart with attached semi-elliptical towers, an enclosure with remains of the keep or main tower, and a cistern carved in the rock. The whole complex is built with rammed-earth wall with stone masonry, although we can not see the holes of the wooden transverse ties, we can see the courses of the molds. There are remains of beams inside the walls, used to brace them. There is no evidence that the horseshoe door, to entry the enclosure, existed before a recent restoration.

CONSTRUCCIÓN: Tenemos restos de una gran muralla con torres semielípticas adosadas, un recinto con restos de la torre mayor, y un aljibe tallado en la roca. Todo el conjunto está construido en tapial de mampostería, y aunque no se aprecian los orificios de las agujas pueden apreciarse las hiladas de las cajas. Quedan restos de vigas en el interior de los muros utilizadas para arriostrar los mismos. No hay constancia de que la puerta de herradura para entrar en el recinto existiera antes de una reciente restauración.

   
{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Calvijo{/gallery}
GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: JUBERA

montajeJubera  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Jubera
IBARRA / VALLEY / VALLE: Leza eta Iregua ibaiartean / Interfluve of Leza and Iregua / Interfluvio del Leza e Iregua
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Errioxa / La Rioja / La Rioja
DATA / DATE / FECHA: X-XI m. / X-XI c. / s. X-XI

 

ERAIKUNTZA: Hiru barrutien hondakinak geratzen dira, eta barbakana duen horma bat. Lehen barrutian atxikita daude bi dorrexka semizirkular, bigarrenean ere dorre semizirkularrak, eta azkenik, hirugarrenaren barnean bi dorre zirkular. Multzo osoa harlandugabezko lur-zanpatu hormez egina da, eta orratzen zuloak ez badira atzematen ere, bai ikus daitezke kofratuen moldeen ilarak. Era berean, harri lauen berdinlerroak ikus daitezke.

CONSTRUCTION: There are remains of three enclosures, and a wall with a barbican. In the first enclosure there are attached semicircular turrets, in the second also semicircular towers, and finally, inside the first there are two circular towers. The whole complex is carried out with rammed-earth walls with stone masonry, and although we can not see the holes of the wooden transverse ties, we can see the courses of the formwork molds. We can also see rows of plane stones.

CONSTRUCCIÓN: Quedan restos de tres recintos, y un muro con barbacana. En el primer recinto hay adosadas torretas semicirculares, en el segundo también torres semicirculares, y por fin, dentro del tercero hay dos torres circulares. Todo el conjunto está realizado en tapia de mampostería, y aunque no se aprecian los orificios de las agujas, sí que pueden verse las hiladas de los tapiales. Pueden verse así mismo verdugadas de piedras planas.

   
{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Jubera{/gallery}
GAZTELUA / CASTLE / CASTILLO: OCÓN

montajeOcon  

UDALERRIA / MUNICIPALITY / MUNICIPIO: Ocón
IBARRA / VALLEY / VALLE: Ocón
HERRIALDEA / PROVINCE / PROVINCIA: Errioxa / La Rioja / La Rioja
DATA / DATE / FECHA: X-XI m. / X-XI c. / s. X-XI

 

ERAIKUNTZA: Geratzen dira horma zuzen ikaragarri bat, flankatze dorre zirkular batean bukatua, barrutiaren hondakinak, eta dorre nagusiaren oinarria. Flankatze dorrearen zimentua harlanduzkoa da, eta horren gainean bermatzen da, ongi ezarritako errekarri harlandugabez egindako lur-zanpatu horma. Hormaren barnean harriak tamaina txikiagokoak dira. Ezin hobeki atzeman daitezke orratzen zuloak, eta harrizko berdinlerroak kofratuen moldeen ilarak markatuz.

CONSTRUCTION: There is still an impressive straight wall, finished in a flanking tower, remains of the enclosure, and the basis of the keep or main tower. The foundations of the flanking tower are made of ashlar, and above it there is a rammed-earth wall with stone masonry made of well set pebbles. Inside the wall the stones are smaller. We can perfectly see the holes of the wooden transverse ties, and rows of stones marking the courses of the formwork molds.

CONSTRUCCIÓN: Queda un impresionante muro recto rematado en una torre albarrana circular, restos del recinto, y la base de la torre mayor. Los cimientos de la torre albarrana son de sillería sobre la que se dispone una tapia de mampostería de cantos rodados bien dispuestos. En el interior del muro las piedras son de menor tamaño. Pueden apreciarse perfectamente los orificios de las agujas, y verdugadas marcando las hiladas de las cajas.

   

 

{gallery}Numero_2/Tapiales_Navarra/Ocon{/gallery}

 

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAFIA

 

  – Algorri García, E., Vázquez Espí, M. (1996). Enmienda a dos de los errores más comunes sobre el tapial. Actas del Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid,19-21 septiembre 1996, eds. A. de las Casas, S. Huerta, E. Rabasa, Madrid: 1. Juan de Herrera, CEHOPU,1996.
  – Asociación de Castillos de La Rioja, www.asociacioncastillosrioja.com
  – Ayuntamiento de Cortes. (2006). El Castillo de Cortes, artículo.
  – Bienes Calvo, J.J., Pérez M.C. (2005). El conjunto amurallado de Tudela: algunos datos aportados por la arqueología. Artículo de la Revista Libro del centro Merindad de Tudela nº 13.
  – Cabañero Subiza, B. (1983). De las cuevas a los primeros castillos de piedra: algunos problemas del origen de la castellología altomedieval en el norte peninsular.
  – Cabañero Subiza, B. (1990). Los Castillos de La Rioja construidos frente al dominio del Islam. Notas sobre su origen, pp. 19-40.
  – Cabañero Subiza, B. La defensa del reino de Pamplona-Nájera en el siglo X. Materiales para el estudio de la evolución de sus castillos, La Marche supérieur d’al-Andalus et l’Occident Chrétien.
  – Maluquer de Motes, J. La necrópolis de la Edad del Hierro de la Torraza, en Valtierra (Navarra).
  – Martinena, J.J. (1994). Castillos Reales de Navarra, siglos XIII-XVI.
  – Pavón Maldonado, B. Murallas de tapial, mampostería, sillarejo y ladrillo en el Islam occidental (Los despojos arquitectónicos de la Reconquista. Inventario y clasificaciones).
  – Ruiz-Navarro Pérez, J. (1990). El Castillo de Clavijo, Cuadernos de investigación histórica Brocar n. 16.
  – Sáez Rodríguez, M. (2012). El Castillo de Herce en el Valle del Cidacos. Una mirada histórica-artística.
  – Sagredo Garde, I. (2006). Navarra. Castillos que defendieron el reino, Tomo I, De Laguardia a Foix, y del Moncayo al Goierri.
  – Sagredo Garde, I. (2009). Navarra. Castillos que defendieron el reino, Tomo IV, El Reino de pamplona (810-1173). La Rioja, La Riojilla, La Bureba, Cantabria.
  – Sesma Sesma, J., García, MªL. La ocupación desde el Bronce Antiguo a la Edad Media en las Bardenas Reales de Navarra.
  – Tabar Sarrias, I., Sesma Sesma, J. (1998). El Castillo de Marcilla. Intervención arqueológica.
  – Urkia, I. Construcción en Tapial.

Vuelta al Índice